top of page

CLTASA Membership

The strength of the team is each individual member.

The strength of each member is the team. 

-Phil Jackson

2023 
CLTASA Member

B- L

1. Joel Baker

2. Wen Ben

3. Pui Heng Chan

4. Jianjun Chen (Lester)

5. Yuzi Chen (Joyce)

6. Zelinxiu Chen

7. Wen Deng (Shelby)

8. Wendy Deng

9. Xiuxiang Deng

10. Xiaomeng Ding

11. Pengfei Dong

12. Isabel Feng

13. Hui Guo

14. Wenting Hao (Carolyn)

15. Zhanhang Hu (Andy)

16. Minmin Huang

17. Marek Itowski

18. Daniel Johnson

19. Laura Kildea

20. Kimberley Larsen

21. Zhihan Le (Grace)

​L-W

22. David Leung

23. Ann Li

24. Carol Li

25. Shiyi Li

26. Tong Li

27. Xiaomei Li

28. Lee Lin

29. Michael Lin

30. Fang Liu

31. Xiaoxue Liu (Grace)

32. Yuhan Liu

33. Zhenyi Liu (Jenny)

34. Daxin Lu

35. Poh Keng Low

36. Danni Lu

37. Siew Ng

38. Fangfang Qiu

39. Yufang Qiu

40. Yu Tao (Joanna)

41. Huaisha Teng

42. Heng Wang

 W-Z

43. Karen Wang

44. Lihui Wang (Sarah)

45. Zixuan Wang (Robbin)

46. Xiaoning Wang

47. Mingxia Wei

48. Mani White

49. Lih Ling Wong

50. Qiqi Xie

51. Bowei Xu (Eric)

52. Nan Yang

53. Wanli Yen (Ivan)

54. Amelia Yong

55. Jin You

56. Shohret Yusoph

57. Lan Zhang

58. Zhuo Zhang (Jo)

​59. Yijia Zhao

60. Yaojun Zheng (Greg)

61. Jing Zhou

62. Yuan Zhu

63. Mingjun Zhuo

2022 CLTASA Member
(82 members)

B-K

1. Wen B.

2. Angelika B.

3. Yuting B.

4. Wenqi C. (Vicki)

5. Pui Heng C.

6. Yuzi C. (Joyce)

7. Jianjun C. (Lester) 

8. Zeliuxiu C.

9. Belinda-lacovo D.

10. Wen D, (Shelby)

11. Xiaomei D.

12. Pengfei D.

13. Wenwen D.

14. Yongxin D. 

15. Xiuxiang D.

16. Shu-Chi F. (Kiki)

17. Jingwen Gao (Wendy)

18. Shuyi G.

19. Feifei G.

20. Maggie G.

21. Hui G.

22. Ping H. (May)

23. Wenting H. (Carolyn)

24. Kexin H.

25. Zhanhang H. (Andy)

26. Yi J.

27. Laura K.

L-S

28. Wendy L.

29. Zhihan L. (Grace)

30. David L. 

31. Huimin L.

32. Juan L. 

33. Shiyi L.

34. Tong L.

35. Xiang L.

36. Xiaomei L.

37. Xinying L. (Carol)

38. Xuaner L.

39. Mei-Hsiu L. (Mavis)

40. Micheal L.

41. Fang L.

42. Meixi L.

43. Ying L.

44. Yuhan L. 

45. Zhenyi L. (Jenny)

46. Xiaoxue L. (Grace)

47. Poh Keng L.

48. Danni L.

49. Siew N.

50. Lin N.

51. Kathy P.

52. Fangfang Q.

53. Yufang Q.

54. Muyu S.

S-Z

55. Jiaqi S.

56. Haifeng S. (Joseph)

57. Ting S.

58. Yu T. (Joanna)

59. Heng W. 

60. Lihui W. (Sarah)

61. PeiChi W. 

62. Zixuan W. (Robbin)

63. Shuo W.

64. Xin W.

65. Baochen W.

66. Mingxia W.

67. Mani W.

68. Shelley X.

69. Qiqi X.

70. Yi X.

71. Sophie X.

72. Juanyan Y.

73. Wanli Y. (Ivan)

74. Jin Y.

75. Miao Y.

76. Xiaolin Z.

77. Yuwei Z. (Rachel)

78. Zhuo Z. (Jo)

79. Feng Z. (Zoe)

80. Jing Z. 

81. Mengying Z.

82. Yen Lieu

bottom of page