Election for 2020-2021 Committee
Nomination opens on 5 June 2020 and closes on 7 August 2020.
Nomination Closed

2020-2021 CLTASA Committee

President:

Joyce Chen

Vice President:

Jing Zhou

Secretary:

Robbin Wang

Treasurer:

Ivan Yen

Committee Members:

Wen Ben

Shelby Deng

Minmin Huang

Jenny Jin

Grace Le

Yuhan Liu

Kathy Purvis

Joanna Tao

Shuo Wang

Jenny Xu

Grace Young