2022-2023 CLTASA Committee

President:

Mingxia Wei

Vice President:

Fang Liu

Secretary:

Laura Kildea

Treasurer:

Grace Le

Committee Members:

Wen Ben

Shelby Deng

Wenwen Dong

Yuhan Liu

Zhenyi Liu

Siew Ng

Kathy Purvis

Fangfang Qiu

Mani White